Skip to main content

Politika životního prostředí

Hospodářský, trvale udržitelný růst musí chránit přírodní zdroje i klima a také sloužit sociálnímu pokroku. Pro společnost Hermes Fulfilment je proto trvale udržitelný rozvoj integrální součástí našeho podnikání a vodítkem pro naše činnosti v oblasti relevantních procesů při poskytování služeb. Proto jsme zformulovali následující teze jako závazné měřítko pro obchodní činnost našeho podniku:

1

Trvale udržitelný rozvoj znamená pro Hermes Fulfilment snahu o vyšší hospodárnost, sílu a růst, abychom mohli vytvořit ekonomickou bázi a způsobilost k profesionálnímu managementu trvale udržitelného růstu. Abychom mohli dosáhnout tohoto strategického cíle, zavedla společnost Hermes Fulfilment systém environmentálního managementu, jeho dokumentaci a udržuje jeho objektivní přezkoumatelnost.

2

Při dalším vývoji našich produktů a služeb neustále hledáme možnosti snižování zatížení životního prostředí v souvislosti s našimi procesy. Tím bychom chtěli dostát své odpovědnosti a chopit se nabízených šancí k posílení našeho profilu a našeho postavení na trhu.

3

Díky našemu managementu trvale udržitelného rozvoje bychom se chtěli vyvarovat nebo minimalizovat komunikativní, ekologická a ekonomická rizika a rizika v oblasti trestního práva a odpovědnosti pro podnik a jeho zaměstnance.

4

Při našem jednání dodržujeme příslušná ustanovení environmentálního práva. Aktivně sledujeme diskuze na toto téma a jednáme tak, jak to vyžadují národní
a mezinárodní požadavky. To samé platí pro všechny další požadavky relevantní pro
oblast ochrany životního prostředí, které jsme si sami stanovili.

5

Ústředním bodem tohoto podnikového předpisu pro trvale udržitelný růst je osobní závazek k nepřetržitému zlepšování environmentálně zaměřených činností ve společnosti Hermes Fulfilment prostřednictvím:

  • sledování a vyhodnocování dopadů našich podnikatelských rozhodnutí a naší podnikové činnosti na životní prostředí.
  • soustavného zamezování a – kde to není možné – zmírnění zatížení životního prostředí.
  • šetrného zacházení se zdroji.
  • inovace a inteligentních řešení. Snažíme se přitom uvést do souladu ekologické, sociální a ekonomické cíle.
  • zodpovědného, podnikatelského a environmentálně zaměřeného jednání našich zaměstnanců. Toto podporujeme díky motivaci, praktickým podnětům, školením a rozsáhlé informovanosti.
  • otevřeného a věcného dialogu se všemi zúčastněnými vedoucího k lepšímu vzájemnému porozumění.

V důsledku tohoto byla společnost Hermes Fulfilment dne 13.01.2010 certifikačním orgánem TÜV Rheinland certifikována podle normy ISO 14001.

Mezinárodní norma pro oblast environmentálního managementu ISO 14001 stanovuje celosvětově uznávané požadavky na systém managementu životního prostředí. Certifikace se zaměřuje na nepřetržitý proces zlepšování jako prostředek k dosažení stanovených cílů se zřetelem k environmentálními profilu společnosti Hermes Fulfilment.

Díky pravidelnému přezkoumávání stanovených environmentálních cílů a systému managementu životního prostředí usiluje Hermes Fulfilment o nepřetržité zlepšování v této oblasti a tím také o trvale udržitelné a šetrné zacházení s přírodou.