Skip to main content

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 ÚVODNÍ INFORMACE

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Účinnosti nabývá od 25. května 2018. V ČR nahrazuje současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2 TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A JEHO ZÁSTUPCE:

Hermes Fulfilment CZ s.r.o. (dále i jen HF)
Šťáhlavy, Komenského 598, okres Plzeň-město, PSČ 33203
IČO 63990474
DIČ CZ63990474
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 7777

Kontakt:
tel: +420 377 862 120
email: info@hermes-fulfilment.cz

3 PRAVIDLA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro zaměstnání v naší společnosti
nebo pro poskytnutí dané služby, kterou u nás čerpáte. Každé zpracování je prováděno vždy v souladu s GDPR a platnou legislativou a pouze k předem stanovenému účelu a na základě relevantního právního základu. Nejčastějšími účely zpracování jsou zejména, nikoli však výlučně:

 • zaměstnání ve společnosti – personální a mzdová agenda
 • evidence vstupů do areálu
 • vyřizování požadavků uživatelů

Společnost při tom dbá na plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou definována v interních směrnicích společnosti.

Zpracováváme osobní údaje, které spadají do kategorií:

 • identifikační údaje;
 • adresní údaje;
 • popisné údaje;
 • údaje o využívání služeb.

HF nezpracovává osobní údaje zvláštní kategorie, jako jsou údaje o etnickém původu, příslušnosti k politickým stranám, příslušnosti k církvi apod.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Zpracování provádíme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního základu. Po ztrátě zákonného důvodu osobní údaje likvidujeme nebo anonymizujeme.

Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů,
a údaje nedržíme déle, než je nezbytné pro účel zpracování.

HF zpracovává Vaše osobní údaje rovněž k zajištění ochrany oprávněných zájmů HF, přičemž takové zpracování nevyžaduje souhlas subjektů údajů. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

V pozici zpracovatele HF zpracovává osobní údaje při digitalizaci objednávek. Ve všech případech jsou příslušným správcem stanovena pevná pravidla práce s osobními údaji, která přísně dodržujeme.

4 PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci HF. Při zpracování některých dat spolupracujeme též s externími zpracovateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro HF provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše údaje jsou předávány např. těmto zpracovatelům:

 • bezpečnostní agentura zajišťující ochranu objektů HF;
 • firma zajišťující hromadnou skartaci dokumentů.

Data nepředáváme do třetích zemí.

5 POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají – máte právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány vaše osobní údaje ve společnosti HF. Společnost vám poskytne kopie nebo výpis zpracování osobních údajů.

Máte právo, aby HF bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo na výmaz údajů, které jste poskytli HF na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Máte právo, aby HF omezil zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud HF zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterými je HF pověřena,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů HF či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Výše popsaná práva jsou vyřizována na vaši písemnou žádost a proti ověření předaných identifikačních dat, aby nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Uvedenou žádost je možno podat osobně na personálních odděleních Hermes Fulfilment CZ s.r.o.

Personální oddělení Šťáhlavy
Komenského 598,
332 03 Šťáhlavy

Personální oddělení Plzeň-Křimice
Chebská 23,
322 00 Plzeň-Křimice

Pokud máte podezření, že s vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou legislativou nebo máte podezření, že je porušeno zabezpečení Vašich osobních údajů nebo osobních údajů jiných osob, máte právo na tuto skutečnost upozornit zástupce HF – viz výše kontaktní místa. Pokud nedojde ani pak k nápravě, jste oprávněni podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel: +420 234 665 111


UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS & COOKIES

Naše internetová stránka používá Google Analytics. Jedná se o službu sloužící k analýze internetových stránek Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. cookies. Cookies jsou soubory. Ukládáním cookies ve Vašem počítači může Google analyzovat používání naší internetové stránky. Tyto informace a Vaše IP adresa jsou zprostředkovány serveru Google v USA a jsou zde uloženy. 

Google vyhodnocuje informace o Vašem používání naší internetové stránky. Jsou tak vyhotovovány zprávy o Vašich aktivitách na naší internetové stránce, které jsou nám poté zpřístupněny. Toto také může sloužit k tomu, aby bylo možné nabízet nebo poskytovat další služby spojené s využíváním naší internetové stránky nebo využíváním internetu. Tyto informace může Google předat třetím osobám, pokud to bude zákonem vyžadováno nebo v případě, že budou třetí osoby pověřeny Google, aby provedly toto zpracování údajů. V žádném případě však Google nebude Vaši IP adresu spojovat s dalšími údaji od Google.

Máte možnost zabránit tomu, aby byly uvedené cookies ukládány ve Vašem počítači. K tomu musíte ve Vašem internetovém prohlížeči provést příslušné nastavení. Je zde však možnost, že budete moci naši internetovou stránku používat pouze omezeně. Můžete zabránit sběru, zasílání a zpracovávání Vašich údajů a Vaší IP adresy prostřednictvím Google. K tomu můžete stáhnout a nainstalovat plugin pro Váš internetový prohlížeč.

Můžete vyjádřit nesouhlas s použitím Vašich dat pro reklamní účely nebo účely tržního výzkumu nebo průzkumu veřejného mínění. Prosím sdělte nám tuto skutečnost písemně.  Po obdržení Vašeho nesouhlasu Vaši adresu zařadíme do souboru s vyloučením reklamy. Tím můžeme zamezit Vámi nevyžádanému zasílání informací také tehdy, pokud používáme adresy z veřejně přístupných zdrojů.

Automaticky jsou při používání webové prezentace ukládána data, u kterých není možné vyloučit nepřímou souvislost s Vaší osobou. Tato data jsou generována rovněž při přístupu na každou jinou webovou stránku jiných poskytovatelů. K tomu patří např. informace o používaném webovém prohlížeči, o navštěvovaných stránkách a době trvání návštěvy. Pokud by bylo možné vytvořit nepřímým způsobem přístup k osobě, informace smažeme. V ostatních případech jsou data užívána anonymně, abychom dále zlepšovali webové stránky podle našich uživatelů, resp. zajišťovali jejich bezpečnost a stabilitu. Pro návštěvu našich webových stránek od Vás jinak nepožadujeme žádné údaje. Můžete se tedy pohybovat absolutně anonymně ve smyslu platné legislativy.

Používáme pouze dočasné cookies, žádné další srovnatelné funkce. To znamená, že po opuštění webové stránky budou cookies na Vašem pevném disku smazány. Cookies jsou soubory, které ukládají informace na Vašem pevném disku. Tyto soubory usnadňují Vaši navigaci na webové stránce
„www.hermes-fulfilment.cz“. Většina prohlížečů je nastavena tak, že cookies automaticky podporuje. Můžete však kdykoliv změnit nastavení Vašeho prohlížeče, a používat webové stránky
„www.hermes-fulfilment.cz“ bez funkce cookies a tedy chráněně anonymně. V tomto případě však částečně musíte provádět několikrát stejná zadávání.

HF vyvíjí obrovské úsilí, aby byly Vaše osobní údaje zajištěny před ztrátou, paděláním nebo spatřením neoprávněnými osobami. Pokud nám pošlete Vaše osobní údaje elektronicky tak, že je zadáte na naší webové stránce, jsou Vaše údaje přes bezpečné spojení (SSL), které odpovídá stavu techniky, v zašifrované formě přes internet přenesena do našeho počítače, uložena a zabezpečena. Vezměte prosím na vědomí, že zaslání dat přes email naproti tomu probíhá principiálně
v nezašifrované formě.

Nicméně bychom Vás chtěli upozornit, že ochranu údajů pro přenos dat v rámci internetu není podle aktuálního stavu techniky možné nijak rozsáhle zajistit. Ostatní uživatelé internetu jsou eventuelně technicky schopni neoprávněně zasáhnout do bezpečnosti sítě a kontrolovat pohyb informací.

V případě dotazů se prosím obraťte na našeho odborného pracovníka pro oblast podnikové ochrany dat:

Hermes Fulfilment CZ s.r.o.
koordinátor osobních údajů: Martin Schumann
e-mail: martin.schumann@hermes-fulfilment.cz